Ga naar de inhoud

Privacyreglement Swartec

In het Privacyreglement gebruikt Swartec een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt): Cookie: een klein bestand dat via een internetsite in uw browser wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de internetsite van Swartec registreert; Reglement: dit privacyreglement; Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

1. Toelichting op het Reglement

Swartec mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Swartec de plicht om haar klanten en opdrachtgevers: • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Swartec worden verwerkt; • te melden wie de gegevens kunnen inzien; • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen. Swartec vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Swartec in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Swartec expliciet om uw toestemming moet vragen.  

2. De persoonsgegevens die Swartec gebruikt en het doel van het gebruik

Swartec verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u: • klant of opdrachtgever wordt of bent van Swartec; • een zakelijke relatie bent van Swartec; • (via het contactformulier) contact met Swartec opneemt. Swartec verzamelt (mogelijk) uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, pasfoto, kenteken en IP-adres als u een klant bent. Swartec verzamelt (mogelijk) uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN-gegevens, en IP-adres als u een opdrachtgever bent. Deze gegevens stellen Swartec in staat om: • de overeenkomst die klanten en opdrachtgevers met Swartec sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen; • de dienstverlening te kunnen leveren; • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is; • de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren. Cookies Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies Als u de website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee ik bepaalde informatie kan bijhouden. Zie voor meer informatie mijn cookiebeleid op de website.  

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Swartec verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Swartecorganisatie, tenzij: • een wettelijk voorschrift dat verplicht; • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Swartec met u heeft gesloten; • u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Swartec verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement. Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Swartec worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Swartec beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit: • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Swartec om in te loggen in het digitale systeem; • een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor Swartec ten aanzien van alle aan Swartec verstrekte persoonsgegevens; • technische maatregelen door Swartec overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Swartec bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor een goede bedrijfsvoering, met in achtneming van een redelijke termijn. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Swartec zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.  

5. Uw rechten als betrokkene

• Het recht op informatie. U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel. • Inzagerecht. U heeft het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad. • Het recht op correctie en verwijdering. U heeft het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven; • Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heeft u het recht om zich tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. • Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om persoonsgegevens die van u worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie. • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heeft u het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst. Mocht u gebruik willen maken van genoemde rechten dan kunt u per e-mail een verzoek sturen naar [marcel.swart@swartec.nl] Als uw verzoek wordt afgewezen dan wordt dat onderbouwd. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Swartec. Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Swartec (info@swartec.nl) en probeert Swartec er samen met u uit te komen. Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u contact met ons opnemen. Uiteraard zal Swartec ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan. Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Swartec. Privacyreglement Swartec versie april 2020

Nieuwsgierig geworden?

Vraag de gratis demo aan, of neem contact op met Marcel om een afspraak in te plannen.